Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Sneek = Meer / sneek.nl (verder genoemd: "de site") besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Sneek Promotion. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Sneek Promotion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Sneek Promotion niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Sneek Promotion behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of doelstelling van Sneek.nl.

Sneek Promotion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan de bedrijven van Sneek en de aangeboden informatie op de bedrijvenpagina’s binnen sneek.nl, aangeboden- informatie op de site Sneek.nl.


Aanbrengen van content

Door content te verstrekken aan deze website stemt u ermee in dat u aan ons een wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve recht en licentie (met inbegrip van morele rechten of andere noodzakelijke rechten) verleent om deze informatie en of beeldmateriaal te gebruiken, vertonen, reproduceren, wijzigen, bewerken, publiceren, verspreiden, uit te voeren, te promoten, te archiveren en te vertalen en om afgeleide werken en compilaties - geheel of gedeeltelijk - te creëren. Een dergelijke licentie geldt met betrekking tot elke bekende of later te ontwikkelen vorm, media en technologie. U garandeert en verklaart dat u alle juridische, morele en andere rechten heeft die nodig kunnen zijn om ons deze toestemming te verlenen. Mogelijke claims die wij ontvangen omdat er van rechten geschonden worden, zullen worden doorverwezen/doorbelast aan de partij die deze heeft aangeleverd.

 

Privacy 

Privacy is voor de Sneek Promotion van groot belang. Sneek Promotion gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden via email redactie@sneek.nl.